Quy định mới nhất về hóa đơn đối với cách lập một số tiêu thức

Hóa đơn điện tử đang dần thay thế hóa đơn giấy, tuy nhiên, dù có sử dụng loại hóa đơn thay thế nào đi chăng nữa các doanh nghiệp vẫn cần phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn. Trong bài viết này sẽ thống kê chi tiết quy định mới nhất về hóa đơn đối với cách lập một số tiêu thức.

Tiêu thức “Ngày, tháng, năm”

Đây là một trong những tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn kể cả hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy.
Theo quy định: Ngày lập hóa đơn được xác định chính là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua hoặc ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt doanh nghiệp này đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Đối với thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn được xác định chính là ngày thu tiền.

Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua”

Đối với tiêu thức này, doanh nghiệp cần phải ghi đầy đủ nội dung theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Nếu trong trường hợp tên của doanh nghiệp và địa chỉ quá dài thì doanh nghiệp được phép viết tắt một số từ thông dụng, nhưng phải đảm bảo xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

quy định về hóa đơn

Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”

Đây là tiêu thức bắt buộc các doanh nghiệp phải ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ đã bán ra; phải gạch chéo phần bỏ trống. Trường hợp doanh nghiệp quy định mã hàng hóa, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hóa đơn phải ghi cả mã và tên hàng hóa.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”:

Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp cần phải ký tên, đóng dấu vào tiêu thức này hoặc có thể ủy quyền bằng văn bản cho người bán trực tiếp ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào phía trên bên trái tờ hóa đơn. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn thì phải ghi tên và đóng dấu của doanh nghiệp phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Lưu ý, không nhất thiết phải có chữ ký và đóng dấu của người mua trên hóa đơn.

Tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”

Khi người mua không mua hàng trực tiếp thì không nhất thiết phải ký và ghi rõ họ tên trên hóa đơn nhưng doanh nghiệp phải ghi rõ bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX vào tiêu thức này trên hóa đơn. Trường hợp lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký của người mua nước ngoài.

Đồng tiền ghi trên hoá đơn:

Theo quy định, đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Nếu trong trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Trên đây là quy định về một số tiêu thức trên hóa đơn mà các doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cần phải lưu ý để đảm bảo triển khai thực hiện được tốt nhất. Dù là doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy hay hóa đơn điện tử thì một trong những lưu ý bắt buộc để có thể triển khai thành công trong doanh nghiệp mình đó chính là phải nắm rõ các nội dung tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn.

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế

Người bán sử dụng bảng kê hóa đơn để làm gì? 

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp doanh nghiệp nắm rõ được quy định về một số tiêu thức bắt buộc phải có trên hóa đơn hiện nay.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *